Associazioni ed enti

AOFAS - American Orthopaedic Foot & Ankle Society

EFAS - European Orthopaedic Foot & Ankle Society
IFFAS - International Federation of Foot and Ankle Societies
SIOT - Società Italiana di Ortopedia e Traaumatologia